Stav prihlok do kurzu PK-B  

B1 Meno Mesto Zloha Dtum prihlky
Zatia iadne prihlky


B2 Meno Mesto Zloha Dtum prihlky
Zatia iadne prihlky