Priebeh kurzu PK-A

0. de
Veer sa zdeme, ubytujeme, zoznmime a zaneme trochou teorie. Pozrieme si na videu ako sa tartuje a vysvetlme si o vetko ns ak a neminie.

1. de
Poas prvej hodiny sa priamo v terne naute zklady o kontrukcii pdkovho klzka a zkladn pojmy. Naute sa pripravi a skontrolova padk a tartova s padkom. tartom budeme v tento de venova najviu pozornos. Poas tohoto ncviku sa zrove oboznmime s niektormi pravidlami a predpismi.

Ncvik tartov prebieha samozrejme na mierne sa zvaujcej lke a o lietan si zatia budeme len rozprva. Po dokonalom zvldnut tartov sa konene presunieme o niekoko desiatok metrov nadmorskej vky smerom nahor a u samostatne (samozrejme pod dohadom intruktora) sa pripravte na svoj prv samostatn let. Nasleduje pre vinu ud najvzruujcejia chva v priebehu kurzu, pretoe v tomto okamiku bude nasledova v prv samostatn let. Poas prvho da absolvujete lety s prevenm do 50 m, a veer si prejdeme teriu - kontrukciu a aerodynamiku.2. de
Naalej budeme zdokonaova tarty a nacvime si rovn lety. Postupne sa budeme oboznamova s monosami ovldania kzavho padka a prejdeme na ncvik zkrut od 90 do 180. Veer sa budeme venova najdleitejej asti terie - meteorolgii.
3. de
Tento de zameriame na zdokonalenie tartov , pristtia a ovldania padku. Zopakujeme si zkruty do 180 a zaneme sa zameriava na dokonal rozpoet na pristtie. V prpade vhodnch podmienok si vyskame svahovanie. Veer sa dme trochu adrenalnu - budeme venova krzovm reimom a vyklesvacm reimom.

4. de
Precvime si vyklesvac reim "ui" a zameriame sa na pristtie do vymedzenho priestoru. Veer sa zameriame na pravidl lietania a predpisy.
 

5. de
Absolvujete svoje prv vkov lety, s prevenm nad 300 m.
Pokia budeme na Chopku, ak ns prevenie cca 800m. Ak ns poasie donti s na Donovaly, ak ns prevenie 440m.
Najskr si vychutnme pocit z poriadnej vky.
Poas alch letov si vyskame vyklesavacie reimy ako "Ui" a "B-stal" , sksime ako sa sprva padk pri asimetrickom zaklapnut a vyskame si maximlnu rchlos vaka speed systmu. Tm v podstate splnme vetky lohy stanoven vcvikovou smernicou.
Veer ns ak zveren psomn test a zva oslava spojen s grilovanm.
6. de
Op Chopok, alebo Donovaly, vinou von lietanie s prvmi pokusmi o lietanie v termike.
V poobednch hodinch sa spokojne rozdeme eventulne ostvame s tmi, ktor sa rozhodn osta a absolvova pokraovac kurz so zameranm na termiku a svahovanie.

Niektor koly na Slovensku lietaj na ternoch s malm prevenm, ktor v podstate neumouj splnenie niektorch loh. Intruktori sa im preto zmerne vyhbaj a V vycvik preto me by ukrten prve o to, o Vm raz me v ndzovej situcii poriadne chba...